Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov INCPP001 421 859,00 € 377 963,45 € NUTS4 Bratislava III ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Štátny pedagogický ústav 30807506
Pro Monumenta - prevencia údržbou. CLTPP001 1 125 056,00 € 1 074 808,71 € NUTS4 Bratislava ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 31755194
Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš ACC03046 37 575,00 € 37 498,63 € NUTS4 Detva ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č.436 37831321
Modrá Škola - Dažďová záhrada pre našu budúcnosť ACC03058 39 655,00 € 31 782,24 € NUTS4 Prešov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou - Šarišské Bohdanovce 37876805
Modrá škola v Štiavnických Baniach ACC03014 39 999,80 € 37 436,86 € NUTS4 Banská Štiavnica ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128 37831127
UZDRAVME SVET ACC03007 27 484,00 € 23 512,38 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993
POZNÁVACIA ZÁHRADA ACC03043 36 922,00 € 29 788,34 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Cernina 36158313
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život ACC01002 1 429 477,00 € 1 369 501,80 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Obec Nižná Polianka 00322423
Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom ACC01001 3 189 859,00 € 2 164 919,86 € NUTS4 Bánovce nad Bebravou ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047
Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen ACC02002 1 010 000,00 € 926 100,58 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Mesto Zvolen 00320439
Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín. DGV01012 84 891,00 € 77 408,88 € NUTS4 Bratislava V ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Poradenské Centrum Nádej 31745679
EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES ACC03051 39 758,04 € 39 280,03 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michalovce 17080703
KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta ACC03050 37 606,64 € 37 271,97 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 35542225
Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín ACC03032 37 298,00 € 37 189,92 € NUTS4 Lučenec ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Divín 37888480
Rozšírenie vyučovania o opatrenia na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa ACC03031 37 510,00 € 37 510,00 € NUTS4 Poltár ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, Cinobaňa 37831577
Školské multifukčné centrum ACC03019 40 000,00 € 40 000,00 € NUTS4 Malacky ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 00160229
TREENVI - Realizácia protipovodňových opatrení Súkromného gymnázia ACC03015 39 315,00 € 39 315,00 € NUTS4 Poprad ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Súkromné gymnázium 42028566
Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju ACC03021 34 284,50 € 33 078,90 € NUTS4 Čadca ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Podvysoká 307 37812122
Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom ACC03038 37 210,00 € 36 454,48 € NUTS4 Žiar nad Hronom ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola 37831429
Voda a klíma v našej škole. ACC03001 37 629,00 € 37 628,00 € NUTS4 Púchov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou 31202411
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.